Informujemy, że od dnia 27.03.2017 roku nasza firma zmieni swoją siedzibę na adres:

Kielce, ul. Chałubińskiego 13

Od tego dnia zmianie ulegną:
- nasz regulamin w punktach dotyczących danych siedziby firmy
- adres, z jakiego nadawane są przesyłki
- adres punktu odbiorów osobistych na nowy adres siedziby firmy.
Inne dane kontaktowe oraz zasady realizacji i odbioru zamówień nie ulegną zmianie.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem domeny i sklepu internetowego zdrowymarket24.pl jest firma BioLogistic Bartosz Kumański z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Chałubińskiego 13, 25-415 Kielce, NIP 657 266 42 30, REGON 260465737, zwanym dalej Sprzedawcą.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowymarket24.pl.

 3. Warunkiem korzystania z Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień podczas rejestracji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

 5. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby skorzystać z Sklepu niezbędne jest:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,

 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,

 • włączona obsługa plików cookies,

 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

 • system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista,

 • aktywne konto e-mail.

 1. Użytkownik powinien korzystać z Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Sklepu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Zamawiających

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Zamawiających lub osób trzecich;

 • niekompatybilność Sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Zamawiającego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

 • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Sklepem.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. W celu realizacji Zamówienia Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiającego zebrane w trakcie procesu Rejestracji.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia.

 3. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 4. Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), uprawniony jest, w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (przelewy24.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych. Zamawiający przed dokonaniem płatności powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizuje transakcje finansowe.

 6. Sprzedawca oświadcza, że powierzone dane osobowe przekazuje firmą świadczącym usługi dostawy wyłącznie w celu realizacji tej usługi.

 7. Na adres e-mail Zamawiającego podany w trakcie procesu rejestracji wysyłane będą następujące treści:

 • informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Sklepie,

 • informacje o anulowaniu lub zmianie terminu realizacji zamówienia w Sklepie,

 • informacje o niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie,

 • informacje o blokadzie opcji płatności „przy odbiorze” lub odmowie zrealizowania Zamówienia

 • informacje o etapach rozpatrzenia reklamacji,

 • treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

 

IV. Proces rejestracyjny

 1. Przed dokonaniem Zamówienia należy zarejestrować się w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulamin.

 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Sklepie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.

 3. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.

 4. W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Sklepie lub poprzez kontakt telefoniczny.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz rejestracyjny lub brak aktualizacji danych.

 6. Aby usunąć swoje Konto z Sklepu, Zamawiający musi skontaktować się telefonicznie.

 7. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:

 • Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 • Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Sklepu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Sklepu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

 1. Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

 3. Zamówienie są realizowane w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy.

 4. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet za pośrednictwem domeny internetowego.

 5. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową.

 6. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Zamawiający na tym etapie ma możliwość wyboru czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje. Sprzedawca może także zaoferować towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmówienia przyjęcia towarów zastępczych.

 7. W ramach jednego Zamówienia Zamawiający ma możliwość zamówić maksymalnie 25 sztuk każdego Towaru. W sytuacji gdy Zamawiający chce zamówić większą liczbą towarów powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 8. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, w przypadku zamówień z przedpłatą lub po złożeniu zamówienia w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze.

 9. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie lub przez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą przed dokonaniem płatności w przypadku zamówień płatnych z góry. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Zamawiającego do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym dostawę Towarów. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów w Zamówieniu, a nie terminu dostawy lub sposobu płatności.

 10. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Zamawiającego faktura VAT. W celu wystawienia faktury VAT muszą być wypełnione odpowiednie pola w formularzu zamówienia.

 11. Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie zawierają kosztów dostawy.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień nin. Regulaminu.

 

VI. Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy zamówień w trzech trybach:

 • dostawa kurierem pod adres wskazany w zamówieniu,

 • dostawa do wskazanego w zamówieniu punktu odbioru – paczkomat24/7

 • odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedawcy.

 1. Dostawy kurierem pod adres wskazany przez Zamawiającego i do wskazanego punktu odbioru są realizowane przy zamówieniach płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty, lub płatnych przy odbiorze.

 2. Przekazanie zamówionych towarów Dostawcy jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.

 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.

 4. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.

 6. W przypadku wyboru dostawy do punktu odbioru (paczkomat24/7) niezbędne jest podanie prawidłowego numeru telefonu komórkowego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane brakiem lub błędnie podanym numerem przez Zamawiającego.

 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

 8. W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 9. Podczas rejestracji w Sklepie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje konto”.

 10. Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy dokonywania kolejnych dostaw, jeżeli Zamawiający dokonał kilka razy Zamówień i za każdym razem był nieobecny pod adresem wskazanym, jako adres dostawy.

 12. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Zamawiający ma możliwość ponownej wysyłki zamówionych towarów po pokryciu kosztów ponownej wysyłki oraz kosztów zwrotu paczki liczonego na podstawie cennika Dostawcy wybranego przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na ponowną wysyłkę zamówionych produktów Sprzedawca zwróci na wskazane przez Zamawiającego konto kwotę pokrywającą wartość produktów pomniejszoną o koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy naliczaną według cennika Dostawcy wybranego przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

 13. W przypadku zwrotu paczki za pobraniem i ponownej wysyłki Zamawiający zobowiązuje się dokonać przedpłaty na konto Sklepu przed dokonaniem wysyłki. Kwota wpłaty pokrywa koszt zamówionych towarów, koszt nieodebranej wysyłki przez Zamawiającego oraz koszt ponownej wysyłki zamówienia.

 14. Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową o przygotowaniu zamówionych Towarów do odbioru osobistego.

 15. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16 w siedzibie Sprzedawcy.

 16. Zamawiający zobowiązany jest odebrać Zamówione Towary w terminie do 3 dni od dnia otrzymania maila o przygotowanym Zamówieniu. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.

 17. Do odbioru osobistego Towarów wymagane jest podanie przez Zamawiającego numeru zamówienia, imienia i nazwiska Zamawiającego.Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

 

VII. Zasady płatności

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 • elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy przelewy24.pl

 • płatność tradycyjnym przelewem na wskazane w podsumowaniu zakupów konto Sklepu

 • płatności za pobraniem przy odbiorze towaru.

 1. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie „płatność przy odbiorze” wobec Zamawiającego, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Zamawiający może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza lub z przelewu tradycyjnego.

 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VIII. Rabaty:

 1. Zamawiający mogą uzyskiwać specjalne zniżki na dostępne w Sklepie Towary. Zasady przyznawania zniżek opublikowane są na stronie internetowej w zakładce „Rabaty”.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy i reklamacji

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub jego załączenie do paczki ze zwracanym towarem.

 2. Zamawiając nie może odstąpić od tej części umowy, której przedmiotem są produkty, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 4. Zamawiający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. W przypadku, gdy w przesyłce znajdują się produkty w szklanych opakowaniach Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika poczty lub kuriera.

 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację poprzez niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów.

 7. Wszelkie reklamacje i niezgodności Towaru z umową należy zgłaszać na adres mailowy reklamacje@zdrowymarket24.pl Do każdej reklamacji powinien być dołączony dokument potwierdzający powód reklamacji.

 8. Sprzedający zwraca Zamawiającemu najniższy możliwy koszt dostarczenia reklamowanego towaru według cennika Dostawcy.

 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo.

 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub zaproponuje inny towar mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Zamawiającemu równowartość ceny reklamowanego towaru.

 11. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Zamawiającemu na koszt Sprzedawcy lub możliwy do odbioru osobistego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

 12. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 X. Postanowienia końcowe 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w odpowiedzi na otrzymanego maila, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie.

 

XI. Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@zdrowymarket24.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 518 595 337 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.