1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub jego załączenie do paczki ze zwracanym towarem.

 2. Zamawiając nie może odstąpić od tej części umowy, której przedmiotem są produkty, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 4. Zamawiający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transporcie. W takim przypadku Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. W przypadku, gdy w przesyłce znajdują się produkty w szklanych opakowaniach Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika poczty lub kuriera.

 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację poprzez niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów.

 7. Wszelkie reklamacje i niezgodności Towaru z umową należy zgłaszać na adres mailowy reklamacje@zdrowymarket24.pl Do każdej reklamacji powinien być dołączony dokument potwierdzający powód reklamacji.

 8. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiające.

 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo.

 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub zaproponuje inny towar mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Zamawiającemu równowartość ceny reklamowanego towaru.

 11. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Zamawiającemu na koszt Sprzedawcy lub możliwy do odbioru osobistego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

 12. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.