REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWYMARKET24.PL

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem www.zdrowymarket24.pl Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma BIOLOGISTIC POLSKA SP. Z O.O., adres: ul. Chałubińskiego 13 25-619 Kielce, NIP: 959-205-54-64  REGON: 522972785, zwanym dalej Sprzedawcą. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zdrowymarket24.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 518 595 337 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.§ 1. DEFINICJE 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zdrowymarket24.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary przez Internet

 2. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane przewoźnikowi wybranemu przez Klienta lub przygotowane do odbioru osobistego

 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

 4. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Dostawca – firma świadcząca usługę dostarczenia przesyłki z Zamówieniem do Klienta

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 8. Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu, ma charakter informacyjny i mogą nieznacznie różnić się od prawdziwego wizerunku

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

 10. Koszyk- integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów oraz dane do dostawy;

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów przez Internet.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 5. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet

  b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,

  c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

 7. Klienta obowiązuje zakaz:

  a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

  c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

 8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

 9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.§ 3. ZAMÓWIENIE 1. Zamówienia można składać poprzez Sklep, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez założenie konta lub opcję Szybkie Zakupy, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godziny 8 do 16

 2. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: ‚Twoje konto’ i wybrać „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Składając zamówienie Klient dokonuje:

 5. a) wyboru zamawianych towarów;

 6. b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;

 7. c) oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);

 8. wyboru sposobu uregulowania płatności.

 9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

 10. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 11. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową.

 12. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Klient na tym etapie ma możliwość wyboru czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje. Sprzedawca może także zaoferować towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych. Klient ma prawo odmówienia przyjęcia towarów zastępczych.

 13. Klient może odwołać lub zmienić Zamówienie przez natychmiastowy kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą przed dokonaniem płatności w przypadku zamówień płatnych z góry. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Klienta do godziny 16 w dniu poprzedzającym dostawę Towarów. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów w Zamówieniu, a nie terminu dostawy lub sposobu płatności.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień nin. Regulaminu.§ 4. CENY I PŁATNOŚCI 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, których wysokość zależna jest od wyboru Dostawcy.

 2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

 3. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

  a) elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy przelewy24.pl

  b) płatność tradycyjnym przelewem na wskazane w podsumowaniu zakupów konto Sklepu

  c) płatności za pobraniem przy odbiorze towaru.

 4. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Zamawiający może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza lub z przelewu tradycyjnego.

 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia klienta.

 8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT według wskazań Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

 9. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 3. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 11. Klient dokonując zakupy może wykorzystać rabaty przyznawanie zgodnie z Regulaminami poszczególnych akcji promocyjnych.§ 5. WYSYŁKA 1. Warunkiem nadania Towaru jest poprawne złożenie Zamówienia.

 2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki spowodowane błędnym lub niepoprawnym podaniem danych.

 3. Sklep realizuje dostawy zamówień w trzech trybach:

  a) dostawa kurierem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS pod adres wskazany w zamówieniu,

  b) dostawa do wskazanego w zamówieniu punktu odbioru – paczkomat24/7 lub punktów odbioru Poczty Polskiej

  c) odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedawcy.

 4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi około 24 godzin. W szczególnych przypadkach (w trakcie akcji promocyjnych lub przy braku Towaru) realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.

 5. Jeśli koszt wysyłki Towaru ponosi Klient, koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w trakcie wypełniania formularza. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.

 6. W przypadku wyboru dostawy do punktu odbioru niezbędne jest podanie prawidłowego numeru telefonu komórkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane brakiem lub błędnie podanym numerem przez Klienta.

 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

 8. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy dokonywania kolejnych dostaw, jeżeli Klient dokonał kilka razy Zamówień i za każdym razem był nieobecny pod adresem wskazanym, jako adres dostawy.

 10. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Klient ma możliwość ponownej wysyłki zamówionych towarów po pokryciu kosztów ponownej wysyłki oraz kosztów zwrotu paczki liczonego na podstawie cennika Dostawcy wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na ponowną wysyłkę zamówionych produktów Sprzedawca zwróci na wskazane przez Klienta konto kwotę pokrywającą wartość produktów pomniejszoną o koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy naliczaną według cennika Dostawcy wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 11. W przypadku zwrotu paczki za pobraniem i ponownej wysyłki Klient zobowiązuje się dokonać przedpłaty na konto Sprzedawcy przed dokonaniem wysyłki. Kwota wpłaty pokrywa koszt zamówionych towarów, koszt nieodebranej wysyłki przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zamówienia.§ 6. ODBIÓR OSOBISTY 1. Klient zostanie poinformowany drogą mailową o przygotowaniu zamówionych Towarów do odbioru osobistego.

 2. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16 w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Klient zobowiązany jest odebrać Zamówione Towary w terminie do 7 dni od dnia otrzymania maila o przygotowanym Zamówieniu. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.

 4. Do odbioru osobistego Towarów wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia, imienia i nazwiska Zamawiającego. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, wypełniając formularz zwrotu, który jest dostępny na stronie Sklepu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Konsumenta e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu i wysłanie artykułu.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie formularza zwrotu przed jego upływem na adres mailowy reklamacje@zdrowymarket24.pl. Formularz dostępny jest na niniejszej stronie w zakładce Warunki odstąpienia.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Uznaje się, iż otwarcie Towaru nie mieści się w takich granicach.

4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedawca. Po otrzymaniu formularza zwrotu drogą elektroniczną od Klienta, kurier odbierze przesyłkę w ciągu od 1-5 Dni roboczych. Kurier postara się odebrać paczkę w dogodnie wybranym przez Klienta terminie, natomiast Sklep nie jest w stanie tego zagwarantować. Jeśli Kurier będzie miał trudności z odebraniem paczki od Klienta w terminie wybranym wcześniej przez Klienta, kolejny koszt wysyłki ponosi Klient. Zwrot Towaru jednak musi dotrzeć do Sklepu, którego adres jest w zakładce kontakt, nie później niż 17 dni od daty otrzymania przez Konsumenta e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu i wysłanie artykułu do Klienta.

5. Klient ma obowiązek dołączenia do zwracanego Towaru dowodu zakupu oraz oryginału formularza zwrotu.

6. Zwrot Towaru jest możliwy w stanie niezmienionym.

7. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, dowodu zakupu, oraz oryginału formularza zwrotu.

8. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.§ 8. REKLAMACJA 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową lub, gdy produkt został uszkodzony w transporcie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 2. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 3. Zamawiający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. W przypadku, gdy w przesyłce znajdują się produkty w szklanych opakowaniach Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika poczty lub kuriera.

 5. Reklamacje należy składać na adres mailowy reklamacje@zdrowymarket24.pl

 6. Zgłoszenie reklamacyjne w szczególności powinno zawierać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, datę zawarcia umowy sprzedaży, zapłaconą kwotę i metodę płatności, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub zaproponuje inny towar mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru.

 9. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy lub możliwy do odbioru osobistego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

 10. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO

 2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest BIOLOGISTIC POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach na ul. Chałubińskiego 13, który jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowymarket24.pl

 3. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

  1. adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzin w przypadku założenie konta

  2. adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia w przypadku zamówienie jako gość

  3. nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupy (złożenia zamówienia oraz jego realizacja)

  2. umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi

  3. realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi

  4. założenia i zarządzania kontem oraz obsługi konta Klienta, transakcji i problemów technicznych

  5. obsługi reklamacji w momencie jej złożenia

  6. obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną

  7. kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy

  8. podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa

  9. monitorowanie aktywności Klienta oraz innych użytkowników strony obejmujących np.: wyszukanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert promocyjnych oraz przygotowanie działań marketingowych w tym dopasowanie treści reklam zgodnie z treściami przeglądanymi przez użytkowników strony

  10. zabezpieczenie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych droga elektroniczną

  11. prowadzenie analiz pod kątem poprawności działania strony oraz jej napraw, a także dopasowania treści i ofert promocyjnych zgodnie z aktywnością użytkowników

  12. organizacji konkursów, promocji oraz programów lojalnościowych

  13. prowadzenie analiz statystycznych

  14. przechowywanie w celach archiwizacyjnych

  15. przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  16. przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

 3. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 4. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej i firmie świadczącej usługi księgowe, w tym ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o. i PayPro Spółka Akcyjna. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 6. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i użytkownik strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 10. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 11. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

 12. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.§ 10. ZMIANA REGULAMINU 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wysłanym na adres mailowy 14 dni przed wejściem jego w życie.

 3. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

 3. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.