EX KRET KOSTKI NA KRETY I NORNICE 6 SZT. ALVANAEKO

Ilość
Obecnie brak na stanie

EX KRET kostki na krety i nornice 6 szt. Alvanaeko
EX KRET jest środkiem do odstraszania kretów i nornic. Stosować go można na trawnikach, terenach zieleni, ogródkach działkowych, lotniskach, obiektach sportowych, terenach zielonych, zieleńcach, wałach, nasypach, działkach, ogródkach oraz terenach uprawnych, wszędzie tam, gdzie pojawiają się szkodniki w postaci kretów i nornic.

Aby zastosować odgarniamy ziemię z kopca, do otworu wejściowego z korytarzem wkładamy za pomocą rękawiczek ochronnych jedną kostkę eko kreta i przysypujemy lekko ziemią. Czynność powtarzamy przy każdym kopcu. W razie potrzeby stosujemy drugi raz po 7 dniach. Podczas kontaktu z preparatem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze stosowania środków chemicznych.

SKŁAD PRODUKTU EX KRET
- baza - zawartość procentowa mieszaniny Dezodoru
- wypełniacz gipsowy
- barwnik naturalny

Dopuszczenie: PZH HK/W/0368/01/2003Substancja czynna: Geraniol-zaw. 10 g/100 g (4g/kostkę). Waga kostki: 40g. +/-5 g. Zawiera: geraniol; salicylan benzylu; olejek pomarańczowy, słodki; aldehyd a-heksylocynamonowy. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronic przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. W przypadku spożycia: Wypłukać usta, a następnie popic wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Przechowywanie: Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt oraz z silnymi utleniaczami.
5908271314381
2024-04-05

Opis

Bez glutenu
TAK

Specyficzne kody

Nowy produkt

16 innych produktów w tej samej kategorii: