EX KRET KOSTKI NA KRETY I NORNICE 12 SZT. ALVANAEKO

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

EX KRET kostki na krety i nornice 12 szt. Alvanaeko
Ex Kret to nowoczesny preparat w kształcie kostek stosowany przeciw kretom i nornicom skutecznie je odstraszając. Doskonale sprawdza się na działkach, ogródkach oraz terenach uprawnych. Stosować można na lotniskach, trawnikach, wałach, obiektach sportowych i terenach zielonych.

Aby zastosować odgarniamy ziemię z kopca, do otworu wejściowego z korytarzem wkładamy za pomocą rękawiczek ochronnych jedną kostkę eko kreta i przysypujemy lekko ziemią. Czynność powtarzamy przy każdym kopcu. W razie potrzeby stosujemy drugi raz po 7 dniach. Podczas kontaktu z preparatem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze stosowania środków chemicznych.

SKŁAD PRODUKTU EX KRET
- baza - zawartość procentowa mieszaniny Dezodoru
- wypełniacz gipsowy
- barwnik naturalny

Dopuszczenie: PZH HK/W/0368/01/2003

Substancja czynna: Geraniol-zaw. 10 g/100 g (4g/kostkę). Waga kostki: 40g. +/-5 g. Zawiera: geraniol; salicylan benzylu; olejek pomarańczowy, słodki; aldehyd a-heksylocynamonowy. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. W przypadku spożycia: Wypłukać usta, a następnie popic wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Przechowywanie: Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt oraz z silnymi utleniaczami.
5908271314350
2024-04-05

Opis

Bez glutenu
TAK

Specyficzne kody

Nowy produkt

16 innych produktów w tej samej kategorii: